About Us & Qualiy Policy

Can Makina Elektrik is a leading company in maritime market, operating as a system integrator of innovative and relaiable technology solutions which are mostly tailor-made, covering the whole electric systems on the ship. Can Makina Elektrik specializes in propulsion systems, power generation and distribution. With the partnerships Can Makina Elektrik has, cricual systems like automation, power management and propulsion systems are covered with a service network all around the World.

 

CAN MAKİNA ELEKTRİK VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

Qualiy Policy

 

Can Makina Elektrik A.Ş. objects full customer satisfaction and meet expectations for the products CME produces and services CME provides.

In terms of design, products used, technical support, quality, timing and cost, Can Makina Elektrik A.Ş.’s priority purpose is; to satisfy the customer and to answer expectations in every step of customer relationships and to continue being the first company that occurs in our customer’s and potential customers mind, as a solution for their market challanges.  For this purpose; to monitor companies’ activities conformance to the designated quality objectives & policies CME quality system was established befitting to ISO 9001 standards.

For CME’s quality to be constant and for continuous improvement, Can Makina Elektrik A.Ş. infuse that quality is everyone’s responsibility. In this context, to provide constant quality and enhancement Can Makina Elektrik A.Ş. announces its quality policies to all personals and related parties to be understood, naturalized, and thoroughly applied to improve continuously. Can Makina Elektrik A.Ş. top executive management commit that they will provide all resources by the responsibility of quality system representative.

 

Fundamental Rights and Freedoms of People

Can Makina Elektrik A.Ş. protects fundamental rights and freedoms of people, particularly the right to privacy, with respect to processing of personal data and to set forth obligations, principles and procedures which shall be binding upon natural or legal persons who process personal data.

You Can find the related procedure below: (in Turkish Language)

 

CAN MAKİNA ELEKTRİK VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

AYDINLATMA METNİ (Diğer Taraf)

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Can Makina Elektrik Ve İnşaat San Tic. A.Ş. (bundan böyle “Can Makina Elektrik A.Ş.” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Can Makina Elektrik A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi Üst Kategorisi

İlgili Kişi

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Diğer Taraflar

Diğer Taraf Yetkilileri

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad; Vergi No; İmza

İletişim Bilgisi

Adres (İşyeri); Telefon No; E-Mail;

Hukuki İşlem Bilgisi

İmza Sirküleri; Sözleşme

Diğer Taraf Çalışanı

Kimlik Bilgileri

Ad-Soyad

İletişim Bilgisi

Adres (İşyeri); Telefon No; E-Mail;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Can Makina Elektrik A.Ş’e açıklamanıza konu olan ve tarafınızla Şirket arasında bulunan iş ilişkisinin yerine getirilmesi; iletişimin sağlanması amaçları başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • İş Süreçlerinin Sağlanması ve İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması
 • Sözleşme Süreçleri/Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; topluluk şirketleri, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Can Makina Elektrik A.Ş. kişisel verileri doğrudan tedarikçilerin kendisinden/çalışanlarından, iş/çözüm ortaklarının web sitelerinden, e-posta, posta, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin iletişim faaliyetleri vb. durumlar)
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: sözleşmenin imzalanması için imza sirkülerinin alınması)
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: gerçek kişiler ile kurulan sözleşme gereği banka hesap bilgilerinin işlenmesi)
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör: tedarikçilerimizin yetkililerinin ve çalışanlarının iletişim bilgilerini paylaşması, Şirketimizle tarafınız arasında bulunan ilişki çerçevesinde, sosyal medya hesaplarınızdan kişisel verilerinizi paylaşmanız)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör: talepleriniz ile ilgili olarak şirketimiz ile iletişime geçmeniz vb. durumlar)
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör: ticari amaçlı email adresinin işlenmesi)

 

Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Can Makina Elektrik A.Ş. resmi e-mail adresi kisiselveri@canelektrik.com , üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

CAN MAKİNA ELEKTRİK VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

“Kişisel Verileri Saklanma ve İmha Politikasının” amacı;

Can Makina Elektrik ve İnşaat San. Tic A.Ş. (“Şirket veya Can Makina Elektrik A.Ş. olarak anılacaktır”) tarafından işlenen kişisel verilerin işlenme sürelerinin belirlenmesi, işlenme süreleri boyunca korunması, saklanması için tedbirlerin alınması ve işleme süresi sona erdiğinde ve/veya işleme amacı ortadan kalktığında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine (“kişisel verilerin imhası”) ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Saklama ve İmha Politikası, KVK Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla Can Makina Elektrik A.Ş.’nin çalışanlarından, çalışan adaylarından, çalışan yakınlarından, eski çalışanlarından, şirket hissedarlarından, yönetim kurulu üyelerinden, ziyaretçilerinden, taşeron/tedarikçilerinden, taşeronu/tedarikçisi olarak çalıştığı firmalardan, iş/çözüm ortağından, müşterilerinden, işbirliği içinde olunan gerçek/tüzel kişi çalışanları, hissedarları ve yetkililerinden tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile işlediği, elektronik ortamlarda, kağıt ortamlarda ve diğer kayıt ortamlarında yer alan ve işleme şartları sona ermiş tüm Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

 

Kayıt Ortamı

Bu politikanın uygulanmasında kayıt ortamı, kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelmektedir. Şirket, işlediği kişisel verileri başta “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve veri güvenliğine ilişkin en güncel tedbirleri almak suretiyle aşağıdaki kayıt ortamlarında saklamaktadır.

Fiziki Ortamlar: Kişisel Verilerin kağıt üzerine basılarak veya yazılarak tutulduğu ortamlardır.

Yerel dijital ortamlar: Şirket bünyesinde yer alan bilgisayarlar, sunucular, ağ cihazları sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler, flaş hafızalar, yazıcı, parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemleri, CCTV sistemi, fotoğraf makinaları, diğer çevre üniteleri gibi dijital ortamlardır.

Çevresel dijital ortamlar: Şirket bünyesinde yer almamakla birlikte, Şirket’in kullanımında olan, internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlar ile şirket web sitesidir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ve Diğer Sebepler

 

Veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesi

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir:

Şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesi uyarınca, İlgili Kişilerin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından İlgili Kişinin açık rızasının bulunması, Kişisel verilerin işlenmesinin ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi, Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,  Şirket faaliyetleri uyarınca temas halinde olunan İlgili Kişilerin, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması veya rızasına hukuki geçerlik tanınmaması sebebiyle, kendisinin veya bir başkasının hayatı ve beden bütünlüğünün korunabilmesi için saklanmasının zorunlu olması, Kişisel verilerin Şirket’in yerine getirmekte olduğu faaliyetler kapsamında hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, Şirket tarafından yürütülen faaliyetler ile uyumlu olarak, İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi, Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması, Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanması, İnsan kaynakları politikası çerçevesinde performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması, İş görme edimi nedeniyle çalışanlara tahsis edilen ve aynı zamanda özel kullanıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabilmesi, İşverenin yönetim ve denetim hakkı kapsamında biyometrik veriler yoluyla mesai takibini sağlaması, İş güvenliğinin, genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin trafik bilgisinin kayıt altına alınması.

 

Veri sahiplerine ait kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu” ve ilgili mevzuat uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen ya da talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili Kişinin açık rıza şartına bağlı olarak işlenerek saklanmakta olan Kişisel Veriler, İlgili Kişinin rızasını geri alması halinde, Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değişmesi veya ortadan kaldırılması, Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi, Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olduğunun tespit edilmesi, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması, İlgili kişinin, KVK Kanunu madde 11/1(e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu olarak Şirket tarafından kabul edilmesi, Şirket’in, İlgili Kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, Şirketin verdiği cevabın İlgili Kişi tarafından yetersiz bulunması veya Şirket’in KVK Kanunu’nda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; İlgili Kişinin KVK Kurulu’na şikâyette bulunulması ve bu talebin KVK Kurulu tarafından uygun bulunması, Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

Kişisel Verilerin Güvenli Şekilde Saklanması ve Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Veri güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü çerçevesinde Şirket tarafından yürütülen faaliyetler uyarınca bu politikada belirtilen sebeplerle saklanmakta olan Kişisel veriler için başlıca aşağıdaki idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

İdari Tedbirler

Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi

Çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmaları

Çalışanların Erişim Yetkilerinin Düzenlenmesi

Çalışanların değişimlerden haberdar edilmesi

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin politikalara uyumun sağlanması

Minimum veri işleme

Veri işleyenlerle ilişkilerin yönetimi

Kişisel verilerin işlenmesi prosedürlerinin yönetimi

Kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğine ilişkin denetimler

Teknik Tedbirler

Siber Güvenliğin Sağlanması

Erişim Yetkilerinin Kontrolü

Şifre ve Parolaların Oluşturulmasına ilişkin önlemlerin belirlenmesi

Güncel anti-virüs yazılımlarının kullanılması

Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin sağlanması

Çalışanların şahsi elektronik cihazlarının bilgi sistem ağına erişiminin sınırlandırılması

Fiziki tedbirler

Bilgi Teknolojileri sistemleri tedariği, geliştirmesi ve bakımı

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Kullanılan Yöntemler

Kişisel veriler kayıtlı bulundukları ortama uygun yöntemlerle silinir.

Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

Yerel ve/veya Çevresel Sistemlerinde Bulunan Kişisel Veriler, silme komutu verilerek silinir.

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler, karartma yöntemi kullanılarak silinir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Yerel sistemlerde bulunan kişisel veriler,

Hard Diskler:  Fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Veri Kayıt Ortamı Sabit Olan Yazıcı, Parmak İzli Kapı Geçiş Sistemi Gibi Çevre Birimleri: Fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Çevresel sistemlerde bulunan kişisel veriler;

Ağ Cihazları:  Switch, router vb.’de manyetize etme,  fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Flash Tabanlı Ortamlar: İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Sim Kart ve Sabit Hafıza Kartları: Fiziksel yok etme veya üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

Optik Diskler: Fiziksel yöntemlerle yok edilir.

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler, kağıt imha makinaları kullanılarak, yakılarak veya yırtılarak yok edilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi aşamasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberinde gösterilen Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılır.

Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları

Can Makina Elektrik A.Ş., kişisel verilerin işlenmesine, saklanması ve imhasına yönelik süreçlerin takibi, KVK Kanunu’na uyumluluğun sağlanması ve faaliyetlerinin KVK Kanunu’na uygun olarak yerine getirilebilmesi için, Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile bünyesinde bir Kişisel Veri Koruma Komitesi (“KVK Komitesi”) oluşturmuştur.

Kişisel Veri Koruma Komitesi

Bölüm

Unvan

Sorumluluk

Kalite Bölümü

 

Yönetim Temsilcisi

Kişisel veri uygulama koordinatörü

Kişisel Verilerin işlenmesine, korunmasına ve saklanmasına ilişkin süreçlerin yönetimi, uygunluğunun sağlanması ve denetlenmesi

Kalite Bölümü

Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhası uygulama sorumlusu

İç Denetçisi

Kişisel veri uygulama denetçisi

Kişisel Verilerin işlenmesine, korunmasına ve saklanmasına ilişkin süreçlerin denetlenmesi

İnsan Kaynakları Bölümü

 

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Kişisel veri uygulama sorumlusu

Kişisel Verirlerin işlenmesine, korunmasına ve saklanmasına ilişkin süreçlerin uygunluğunun sağlanması ve denetlenmesi 

 

Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

Veri kategorisine göre listelenen saklama süreleri kanuni dayanağa uygun olarak süreç bazında belirtilen sürelerden az olmayacak şekilde belirlenmiştir.

 

Süreç

Saklama Süresi

Kanuni Dayanak

İmha Süresi

İş Kanunu kapsamında saklanan veriler (örn; Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Kötüniyet tazminatı, Eşit Davranma İlkesine aykırılık tazminatına konu olabilecek bilgiler; bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vs.)

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 5 yıl

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat

Saklama süresinin bitimini takiben 6 ay içerisinde

İş Kanunu kapsamında saklanan özlük dosyasına ilişkim veriler (örn; Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Kötüniyet tazminatı, Eşit Davranma İlkesine aykırılık tazminatı dışındaki taleplere konu olabilecek bilgiler; bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vs.)

İş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat/6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 6 ay içerisinde

İş Kanunu kapsamında saklanan verilerden Sendikal tazminata konu olabilecek veriler (örn; performans kayıtları, disiplin cezaları, fesih evrakları vs.)

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 6 ay içerisinde

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan veriler (ör; işe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, isg eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtlar vs.)

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 yıl

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Saklama süresinin bitimini takiben 6 ay içerisinde

SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler (örn; işe giriş bildirgeleri, prim/hizmet belgeleri)

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat

Saklama süresinin bitimini takiben 6 ay içerisinde

İş Kanunu uyarınca; çalışan ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

4357 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışan Erişim Kısıtlamaları- Active Directory işlemleri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

4357 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler (ör: huzur hakkı ödemesi, kar payı)

10 yıl 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler (pay defterinde yer alan kişisel veriler)

Pay defterinin saklanma zorunluluğu sebebiyle Süresiz

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Burs Ödemesi/Çalışan Avans Ödemesi

10 yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İş Başvurusu/staj Başvurusu/ Burs Başvurusunun kabul edilmediği takdirde Aday Başvurularına ilişkin veriler (ör; CV, Cover Letter, Başvuru formu vs.)

1 yıl

Sektörel Teamül

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sendikal faaliyetler uyarınca işlenen ve sendika ile paylaşılan kişisel veriler

10 yıl

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim Faaliyetleri uyarınca işlenen veriler (Ör; Katılımcı Listesi)

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Sektörel Teamül

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışan Memnuniyet Anketlerine İlişkin Veriler

Anketin doldurulduğu yılın sona ermesine müteakip 1 yıl

Sektörel Teamül

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket faaliyetleri uyarınca, saklanması gereken ticari defterler, ticari defterlerde yer alan kayıtlara dayanak oluşturan belgeler, finansal tablolar, vs uyarınca işlenebilecek kişisel veriler

10 yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Genel Kurul İşlemleri uyarınca işlenen veriler

10 yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirketin taraf olduğu sözleşmelerin kurulması ve içeriğine ilişkin kişisel veriler

10 yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkını kullanabilmesine ilişkin sesli veya elektronik ortamdaki bilgiler

3 yıl

27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Mal ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığı artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin onay kayıtları

1 yıl

29417 sayılı 15.07.2015 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Mal ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığı artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin onay kayıtları dışındaki veriler

1 yıl

29417 sayılı 15.07.2015 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sözleşmeden kaynaklı ilişkilerde işlenen kişisel veriler (ör; şirket yetkilisi ad-soyad, imza sirküleri vs.)

Sözleşmenin sona ermesine müteakip 10 yıl

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Vergisel kayıtlara ilişkin kişisel veriler

5 Yıl

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Fatura/Gider pusulası/Makbuz gibi Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken belgelerle işlenen kişisel veriler

5 yıl

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ziyaretçilerin kişisel verileri

2 yıl

5651 sayılı Kanun (Şirket wi-fi ağına erişim sağlayan ziyaretçiler açısından)

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

CCTV kameraları uyarınca güvenlik amaçlı olarak işlenen kişisel veriler (kamera kayıtları)

90 gün

Sektörel Teamül

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışanların Kişisel Verilerin yer aldığı ortamlara ilişkin yaptığı erişimlerin Log kayıtları

En az 2 yıl olmak suretiyle İş davalarına konu olabilmesi sebebiyle 10 yıl

5651 sayılı Kanun gereği ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yönetmelikleri

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Şirket internet ağının kullanılması, İnternet Giriş ve Uzaktan Bağlantı esnasında işlenen Trafik bilgileri (ör;IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri vs)

2 yıl

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet Verilmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenen kişisel veriler (ör; ürün kurulum tarihi, müşteri iletişim bilgileri)

15 yıl

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - 13.06.2014 Tarih,  29029 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Müşteri Bilgilerinden, TTK md.82 uyarınca ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine ilişkin kişisel veriler

10 yıl

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Müşteri İşlem Bilgileri(Müşterilerin Talep/Şikayet/Önerilerine ilişkin Çağrı kayıtları vs.)

10 yıl

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

 

Periyodik İmha Süreleri

Can Makina Elektrik A.Ş. saklama süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama süresinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde imha eder. Şirket tarafından yürütülen iş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, ilgili kişisel verinin kategorisi, kişisel verilerin yer aldığı ortamların özelliği ve ilgili kullanıcı tarafından dikkate alınarak ilgili uzman tarafından yapılacaktır.

 

İlgili Kişinin talep etmesi durumunda kişisel verilerin silme ve yok etme süreleri

İlgili kişi, Can Makina Elektrik A.Ş.’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde, Şirketimiz; kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileri bu politika uyarınca siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket, ilgili kişilerin silme veya yok etme taleplerini en geç “otuz gün” içinde sonuçlandırır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında yapılacak Güncellemeler

Şirket, KVK Kanunu’nda yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurumu kararları uyarınca ya da ortaya çıkacak gelişmeler doğrultusunda, bu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapar.

KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Can Makina Elektrik ve İnşaat San Tic. A.Ş.

Aydıntepe Mah. Harmandalı Sok. No:12 Tuzla/ İstanbul

E-mail Adresi: kisiselveri@canelektrik.com

 

Tel: (0216) 494 30 94

Faks: (0216) 392 90 96

Mobile : (0216) 392 75 83

www.canelektrik.com

 

CAN MAKİNA ELEKTRİK VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

CODE OF ETHICS

 

What the Code Means


This Code of Ethics is a statement of our commitment to integrity and high ethical standards in all that we do at Can Makina Elektrik A.Ş. This Code of Ethics defines the standards of conduct that we expect from our directors, officers and employees to help us make the right decisions in the course of performing our jobs.


This Code of Ethics does not cover every legal or ethical question that you may face at Can Makina Elektrik A.Ş. However, by following this Code of Ethics, laws and regulations, and above all by applying sound judgment to your activities, you can demonstrate your commitment to our core values: Putting Clients First, Doing the Right Thing,  Building a peaceful work environment, Having Integrity, Being honest and respectful.

 

Build Trust

 

The success of our business is dependent on the trust and confidence we earn from our employees, customers and shareholders. We gain credibility by adhering to our commitments, displaying honesty and integrity and reaching company goals solely through honorable conduct. It is easy to say what must we do, but the proof is in our actions. Ultimately, we will be judged on what we do.

 

What Is Expected of Everyone

 

Understand the Code. Comply with the Code and the law wherever you are. Use good judgment and avoid even the appearance of improper behavior.

 

Consider Your Actions, and Ask for Guidance

 

If ever in doubt about a course of conduct, ask yourself:

 

• Is it consistent with the Code?

• Is it ethical?

• Is it legal?

• Will it reflect well on me and the Company?

 

If the answer is “No” to any of these questions, don’t do it.

 

We all deserve to work in an environment where we are treated with dignity and respect. Can Makina Elektrik A.Ş. is committed to create such an environment because it brings out the full potential in each of us, which, in turn, contributes directly to our business success.

 

 

Create a Culture of Open and Honest Communication

 

At Can Makina Elektrik A.Ş everyone should feel comfortable to speak his or her mind, particularly with respect to ethics concerns. Managers have a responsibility to create an open and supportive environment where employees feel comfortable raising such questions. We all benefit tremendously when employees exercise their power to prevent mistakes or wrongdoing by asking the right questions at the right times.

 

Uphold the Law

 

Can Makina Elektrik A.Ş’s commitment to integrity begins with complying with laws, rules and regulations where we do business. Further, each of us must have an understanding of the company policies, laws, rules and regulations that apply to our specific roles. If we are unsure of whether a contemplated action is permitted by law or Company policy, we should seek the advice.

 

Competition

 

We are dedicated to ethical, fair and vigorous competition. We will sell Company products and services based on their merit, superior quality, functionality and competitive pricing. We will make independent pricing and marketing decisions and will not improperly cooperate or coordinate our activities with our competitors. We will not offer or solicit improper payments.

 

Business and Financial Records

 

Ensure the accuracy of all Company business and financial records. These include not only financial accounts, but other records such as quality reports, time records, expense reports and submissions such as benefits claim forms and resumes.

 

Ensuring accurate and complete business and financial records is everyone’s responsibility, not just a role for accounting and finance personnel. Accurate recordkeeping and reporting reflects on the Company’s reputation and credibility, and ensures that the Company meets its legal and regulatory obligations.

 

• Always record and classify transactions in the proper accounting period and in the appropriate account and department. Do not delay or accelerate the recording of revenue or expenses to meet budgetary goals.

• Estimates and accruals must be supported by appropriate documentation and be based on your best judgment.

• Ensure that all reports to regulatory authorities are full, fair, accurate, timely and understandable.

• Never falsify any document.

• Do not distort the true nature of any transaction.

 

Selective Disclosure

 

When making presentations or proposals to customers we will not selectively disclose any material nonpublic information with respect to Can Makina Elektrik A.Ş  and its solution partners, its securities, business operations, plans, financial condition, results of operations or any development plan.

 

Gifts

 

Generally, employees may not accept compensation or money of any amount from entities with whom Can Makina Elektrik A.Ş does or may do business. Tangible gifts that have a market value greater than $100 may not be accepted unless approval is obtained from management. Employees with questions about accepting business courtesies should talk to their managers.

 

Use of Company Resources

 

Employees and those who represent Can Makina Elektrik A.Ş are trusted to behave responsibly and use good judgment to conserve company resources. Managers are responsible for the resources assigned to their departments and are empowered to resolve issues concerning their proper use.

 

Generally, we will not use company equipment such as computers, copiers and fax machines in the conduct of an outside business or in support of any religious, political or other outside daily activity, except for company-requested support to nonprofit organizations. Dealing with non-work related materials during work hours is not welcomed.

 

In order to protect the interests of the Can Makina Elektrik A.Ş network and our fellow employees, Can Makina Elektrik A.Ş reserves the right to monitor or review all data and information contained on an employee’s company issued computer or electronic device, the use of the Internet. We will not tolerate the use of company resources to create, access, store, print, solicit or send any materials that are harassing, threatening, abusive, sexually explicit or otherwise offensive or inappropriate.

 

Health and Safety


We are committed to conducting our business in compliance with all applicable environmental and workplace health and safety laws and regulations. We strive to provide a safe and healthy work environment for employees and to avoid adverse impact and injury to the environment and communities in which we conduct our business. Achieving this goal is the responsibility of all directors, officers and employees. 

 

Protecting Our Systems


Our policies regulate use of our systems, which include any technology owned by or made accessible by, Can Makina Elektrik A.Ş including systems that facilitate verbal and electronic messaging and communications, information processing, transmission, storage, access and remote access. Generally, you should use those systems only for Can Makina Elektrik A.Ş business and reasonable personal use. Do not access systems or locations that are not reasonably related to your responsibilities, and report any suspected misuse or theft of our assets.

 

Fundamental Rights and Freedoms of People

 

Can Makina Elektrik A.Ş. protects fundamental rights and freedoms of people, particularly the right to privacy, with respect to processing of personal data and to set forth obligations, principles and procedures which shall be binding upon natural or legal persons who process personal data.

Personal Data shall be processed lawfully, fairly and in a transparent manner in accordance with the principles of the Binding corporate rules (BCR). This means that the Personal Data shall be processed in accordance with law, and that the legitimate interests of the Individual should be taken into account when Processing Personal Data.

In Conclusion,

Contribute to society and human well-being; Avoid harm to others; Be honest and trustworthy; Market responsibly; Respect the free market; Compete fairy; Respect the environment; Be fair and take action not to discriminate; Honor property rights including copyright and patents; Respect the privacy of others; Honor confidentiality; Honor contracts, agreements and assigned responsibility; Know and respect existing laws pertaining to professional work; Strive to achieve the highest quality in both the process and products of professional work.